Skip to main content

Privacyverklaring

NNEK houdt zich bezig met vermogensopbouw en het adviseren over beleggen. Voor onze
werkzaamheden verwerken wij (persoons)gegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en
transparant over informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste
vragen over hoe wij uw (persoons)gegevens verwerken. Hierin leggen wij onder meer uit
waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke
rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Ons privacy beleid

NNEK respecteert en beschermt uw privacy. Wij vinden het van groot belang dat de verwerking
van uw persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de regelgeving voor de bescherming
van uw privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming nemen wij bij al onze
activiteiten in acht.

Dit betekent in ieder geval dat wij

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan in deze privacyverklaring
  beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • altijd vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.
  Door gebruik te maken van onze website of onze diensten gaat u akkoord met deze
  privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is steeds te vinden op onze website.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zijn NNEK, Noordnederlands Effektenkantoor B.V., ook handelend onder de naam
Fondsenplatform, statutair gevestigd te 8441 ER Heerenveen, K.R. Poststraat 100-2, inschrijving
KvK02017874.

Verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
NNEK/Privacyverklaring versie 2.2 augustus 2021 Pagina 2 van 4
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen
met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bent bij ons of als u contact met ons heeft.
Ook als zzp-er of als u een eenmanszaak, vof of maatschap heeft dan wordt u gezien als persoon
en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Wij hebben
persoonsgegevens van iedereen die contact heeft (gehad) met ons. En van contactpersonen en
vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en leveranciers.

Welke (persoons)gegevens van u verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw bedrijf. Als uw kinderen
  klant zijn, ook de namen en geboortedata van uw kinderen. En namen van
  contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf.
 • de gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.
 • uw rol (bijvoorbeeld van gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger of bestuurder).
  Daarnaast kunnen wij voor de onderstaande doeleinden (persoons)gegevens bewaren:
 • over uw transacties en betalingen om bijvoorbeeld uw betaling of opdracht goed te
  kunnen uitvoeren.
 • over uw contactgeschiedenis. Zodoende zien we waar we het eerder met u over hebben
  gehad. Of kunnen wij uw vraag of klacht teruglezen en beantwoorden. De gegevens
  worden vastgelegd in uw klantdossier.
 • van telefoongesprekken en kunnen deze gesprekken opnemen om terug te luisteren
  indien nodig.
 • nodig voor veiligheid en het voorkomen en bestrijden van fraude.
 • over uw beleggingsprofiel. Denk aan gegevens over doelstellingen, risicobereidheid,
  kennis en ervaring.
 • die als gevoelig worden aangemerkt zoals uw Burgerservicenummer (BSN). Dit doen wij
  alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • over uw IP-adres. Elke server waar u op inlogt, bijvoorbeeld onze website registreert,
  wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, gegevens over het IP-adres van uw
  computer, telefoonnummer, besturingssysteem en internet browser die door u gebruikt
  worden evenals de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die wordt
  verzonden. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid worden verbeterd.
  Wij kunnen dergelijke gegevens gebruiken om onze diensten te beheren, bijvoorbeeld
  ten behoeve van (technische) bedrijfsvoering en ondersteuning bij storingen, en om te
  zien waar de interesses liggen, zodat wij onze diensten en service nog beter kunnen
  afstemmen op de wensen van onze gebruikers. Wij verwerken deze gegevens anoniem.
 • van bedrijven en hun vertegenwoordigers zoals opgenomen in het Kadaster en het
  Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • voor het aangaan of de uitvoering van onze overeenkomsten en de daaruit
  voortvloeiende dienstverlening.
 • het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
  NNEK/Privacyverklaring versie 2.2 augustus 2021 Pagina 3 van 4
 • administratieve doeleinden.
 • omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
  Op basis van welke grondslagen verwerken wij?
 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
  persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
  betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
  overeenkomst maatregelen te nemen.
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
  verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een
  andere natuurlijke persoon te beschermen
 • verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
  een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
  verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
  van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen
  of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot
  bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met
  name wanneer de betrokkene een kind is.

Bescherming van uw (persoons)gegevens

Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking:

 • alle personen die namens NNEK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
  aan geheimhouding daarvan.
 • wij hanteren een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • wij gebruiken een virusscanner.
 • wij gebruiken een beveiligde mailomgeving.
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
  of technische incidenten.
 • wij evalueren regelmatig onze maatregelen en de beveiliging van de bestanden.

Verstrekken van (persoons)gegevens aan derden

Om onze (wettelijke) taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met
andere partijen (derden). Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU).
Of soms ook daarbuiten. Als wij uw gegevens buiten de EU delen, informeren wij u daar apart
over.

We kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met derden, alleen als dat volgens de wet mag. Of als
we een samenwerkingsovereenkomst hebben. En het noodzakelijk is om gegevens te delen om
onze taken uit te voeren of aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Bewaartermijnen

We bewaren de bovengenoemde gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw
gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Alle gegevens
bewaren wij in ieder geval zolang als u klant bent bij NNEK en met inachtneming van onze
bewaartermijn na opzegging.

Uw rechten

U heeft altijd het recht op informatie over de verwerkingen, om uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te laten verwijderen, het recht om vergeten te worden, het recht op beperking ,
het recht op verzet tegen de gegevensverwerking, het recht op overdracht (dataportabiliteit) en
het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming, een en
ander met inachtneming van de daarvoor gestelde doelen en bewaartermijnen. U dient zich te
realiseren dat dit kan betekenen dat wij onze dienstverlening in dat geval niet meer voor u
kunnen uitoefenen. Wel neemt NNEK de (al dan niet wettelijk bepaalde) bewaartermijnen
hierbij in acht.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens, de manier waarop wij daarmee omgaan of over deze
Privacyverklaring? Dan kunt u uw brief sturen naar:

NNEK
K.R. Poststraat 100-2
8441 ER Heerenveen

of per e-mail naar [email protected]. Vermeldt u daarbij graag uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en het nummer van uw
beleggingsrekening. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan beantwoording van uw vragen.

Mocht u ontevreden zijn over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of hoe wij op uw
privacy gerelateerde vragen reageren, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Gebruik van onze website(s) en cookiebeleid

Als u onze website bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag,
bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de
gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen.

Wij kunnen gebruik maken van zogenaamde tijdelijke of permanente cookies om onze
website(s) beter te laten functioneren en/of beter af te stemmen op de voorkeuren van onze
bezoekers. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer, tablet of mobiele
telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies worden informatie en
voorkeuren over uw websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een website
u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. U hoeft dus als u deze internetpagina’s
opnieuw bezoekt niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld om u te
identificeren en daarmee op een veilige manier toegang tot een internetpagina te krijgen.
Ook kunnen (tijdelijke) cookies gebruikt worden om de werking van een internetpagina te
verbeteren. U kunt het accepteren van cookies veelal in uw Internet browser uitzetten en/of u
kunt regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan beperkter toegang
tot een internetsite hebben. Voor meer informatie kunt u de gebruiksaanwijzing van uw
Internet browser raadplegen.

“NNEK Vermogensopbouw. Want financiële rust is emotionele rust”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

  Neem contact met mij op

  Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.