Skip to main content

Duurzaamheidsverklaring op entiteitsniveau

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverschaffing met betrekking tot duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”) van toepassing geworden. NNEK moet op grond van de SFDR informatie openbaar maken over de wijze waarop zij duurzaamheidsrisico’s meeweegt bij haar beleggingsbeslissingen en aangeven hoe haar beloningsbeleid niet aanzet tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s. Daarnaast moet NNEK toelichten of zij de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingen op entiteitsniveau meeneemt.

Duurzaamheidsrisico’s

NNEK integreert duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingen. Een duurzaamheidsrisico wordt door de Europese wetgever gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal (mens of maatschappij) of corporate governance (ondernemingsbestuur) gebied welke, in geval deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s kunnen liggen in klimaatverandering (bescherming, aanpassing en transitie), mensen- en arbeidsrechtengeschillen (personeelsbeleid, beloningsbeleid), arbeidsomstandigheden (kinderarbeid, veiligheid en gezondheid van werknemers), ondernemingsbestuur (corruptie, witwaspraktijken, fiscale integriteit) en omgang met natuur (ontbossing) en milieu(vervuiling).

Integratie in het beleggingsbeleid

NNEK belegt alleen in beleggingsfondsen. De managers van deze fondsen zijn verantwoordelijk voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid van het fonds dat ze beheren. NNEK selecteert fondsen die actief eigenaarschap toepassen en/of die beleggen in ondernemingen die duurzaamheidsrisico’s zoveel mogelijk uitsluiten. Daarnaast kennen de beleggingsstrategieën van NNEK een grote spreiding over sectoren en regio’s wat bijdraagt aan de beperking van duurzaamheidsrisico’s.

NNEK monitort periodiek de duurzaamheidsrisico’s van haar vermogensbeheerconcepten. Hiervoor maakt NNEK gebruik van de Morningstar Sustainability Rating. Met dit instrument kan NNEK vaststellen welk ESG-risico haar beleggingen lopen. NNEK streeft per vermogensbeheerconcept een Morningstar Sustainability Rating na van 25 of lager op een schaal 0-100, waarbij 0 een verwaarloosbaar ESG-risico weergeeft en 100 een zeer ernstig risico.

Wanneer NNEK constateert dat het gevoerde beleid van een fonds niet meer in lijn is met de voorwaarden van het selectieproces, of dat de rating in de Morningstar Sustainability Rating substantieel hoger uitkomt dan bij de voorgaande meting, wordt de fondsmanager om een verklaring gevraagd. Bij niet afdoende verklaring kan dit ertoe leiden dat NNEK niet langer in het betreffende fonds wil investeren en het fonds uit haar beleggingsstrategieën verwijdert. NNEK verfijnt haar monitorproces voortdurend op basis van steeds meer ter beschikking komende duurzaamheidsdata.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van NNEK en is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Alle medewerkers van NNEK ontvangen een vast salaris. Dit salaris is afgestemd op de competenties van de medewerker. Voor een enkele functie is het mogelijk dat de medewerker naast een vast inkomen ook een passende, variabele beloning kan ontvangen. De hoogte van een eventuele variabele beloning is zeer beperkt ten opzichte van het vast inkomen en is aan zowel financiële als niet-financiële prestatiecriteria gebonden. De niet-financiële prestatiecriteria zijn gericht op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen, waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op de lange termijn. Daarnaast heeft NNEK de mogelijkheid om de variabele beloning aan te passen en terug te vorderen onder bepaalde omstandigheden. Door het beleid en de maatregelen die NNEK heeft getroffen voor de variabele beloningen, wordt niet aangezet tot ongewenst gedrag, zoals het nemen van onverantwoorde (duurzaamheids)risico’s.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor milieu-, sociale en governance factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, slechte gezondheid, slechte werkomstandigheden, of verlies van biodiversiteit. NNEK kent verschillende vermogensbeheerconcepten. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om ongunstige effecten op duurzaamheid niet op entiteitsniveau mee te nemen. Per vermogensbeheerconcept bepalen wij of er wel of geen ongunstige effecten worden meegenomen. Daarbij geldt de regel dat als ons maatschappelijk verantwoord beleid op een vermogensbeheerconcept van toepassing is, wij voor dat concept ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meenemen.

Als wij ongunstige effecten op entiteitsniveau zouden meenemen, zijn wij wettelijk verplicht om te rapporteren op alle verplichte en alle relevante additionele indicatoren ongunstige effecten op duurzaamheid (PAI-indicatoren) uit gedelegeerde verordening 2022/1288. Op dit moment is nog niet al deze informatie voor al onze beleggingen beschikbaar of is het niet beschikbaar tegen acceptabele kosten. Bovendien moeten wij deze informatie dan ook verzamelen voor vermogensbeheerconcepten waarbij geen rekening gehouden wordt met ongunstige effecten. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op dit gebied monitoren en als er meer (betaalbare) informatie beschikbaar is, zullen wij onze keuze heroverwegen.

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.