Skip to main content

Duurzaamheidsverklaring op entiteitsniveau

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverschaffing met betrekking tot duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”) van toepassing geworden. NNEK moet op grond van de SFDR informatie openbaar maken over de wijze waarop zij duurzaamheidsrisico’s meeweegt bij haar beleggingsbeslissingen en aangeven hoe haar beloningsbeleid niet aanzet tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s. Daarnaast moet NNEK toelichten of zij de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingen op entiteitsniveau meeneemt.

Duurzaamheidsrisico’s

NNEK integreert duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingen. Een duurzaamheidsrisico wordt door de Europese wetgever gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal (mens of maatschappij) of corporate governance (ondernemingsbestuur) gebied welke, in geval deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s kunnen liggen in klimaatverandering (bescherming, aanpassing en transitie), mensen- en arbeidsrechtengeschillen (personeelsbeleid, beloningsbeleid), arbeidsomstandigheden (kinderarbeid, veiligheid en gezondheid van werknemers), ondernemingsbestuur (corruptie, witwaspraktijken, fiscale integriteit) en omgang met natuur (ontbossing) en milieu(vervuiling).

Integratie in het beleggingsbeleid

NNEK belegt alleen in beleggingsfondsen. De managers van deze fondsen zijn verantwoordelijk voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid van het fonds dat ze beheren. NNEK selecteert fondsen die actief eigenaarschap toepassen en/of die beleggen in ondernemingen die duurzaamheidsrisico’s zoveel mogelijk uitsluiten. Daarnaast kennen de beleggingsstrategieën van NNEK een grote spreiding over sectoren en regio’s wat bijdraagt aan de beperking van duurzaamheidsrisico’s.

NNEK monitort periodiek de duurzaamheidsrisico’s van haar vermogensbeheerconcepten. Hiervoor maakt NNEK gebruik van de Morningstar Sustainability Rating. Met dit instrument kan NNEK vaststellen welk ESG-risico haar beleggingen lopen. NNEK streeft per vermogensbeheerconcept een Morningstar Sustainability Rating na van 25 of lager op een schaal 0-100, waarbij 0 een verwaarloosbaar ESG-risico weergeeft en 100 een zeer ernstig risico.

Wanneer NNEK constateert dat het gevoerde beleid van een fonds niet meer in lijn is met de voorwaarden van het selectieproces, of dat de rating in de Morningstar Sustainability Rating substantieel hoger uitkomt dan bij de voorgaande meting, wordt de fondsmanager om een verklaring gevraagd. Bij niet afdoende verklaring kan dit ertoe leiden dat NNEK niet langer in het betreffende fonds wil investeren en het fonds uit haar beleggingsstrategieën verwijdert. NNEK verfijnt haar monitorproces voortdurend op basis van steeds meer ter beschikking komende duurzaamheidsdata.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van NNEK en is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Alle medewerkers van NNEK ontvangen een vast salaris. Dit salaris is afgestemd op de competenties van de medewerker. Voor een enkele functie is het mogelijk dat de medewerker naast een vast inkomen ook een passende, variabele beloning kan ontvangen. De hoogte van een eventuele variabele beloning is zeer beperkt ten opzichte van het vast inkomen en is aan zowel financiële als niet-financiële prestatiecriteria gebonden. De niet-financiële prestatiecriteria zijn gericht op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen, waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op de lange termijn. Daarnaast heeft NNEK de mogelijkheid om de variabele beloning aan te passen en terug te vorderen onder bepaalde omstandigheden. Door het beleid en de maatregelen die NNEK heeft getroffen voor de variabele beloningen, wordt niet aangezet tot ongewenst gedrag, zoals het nemen van onverantwoorde (duurzaamheids)risico’s.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor milieu-, sociale en governance factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, slechte gezondheid, slechte werkomstandigheden, of verlies van biodiversiteit. NNEK kent verschillende vermogensbeheerconcepten. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om ongunstige effecten op duurzaamheid niet op entiteitsniveau mee te nemen. Per vermogensbeheerconcept bepalen wij of er wel of geen ongunstige effecten worden meegenomen. Daarbij geldt de regel dat als ons maatschappelijk verantwoord beleid op een vermogensbeheerconcept van toepassing is, wij voor dat concept ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meenemen.

Als wij ongunstige effecten op entiteitsniveau zouden meenemen, zijn wij wettelijk verplicht om te rapporteren op alle verplichte en alle relevante additionele indicatoren ongunstige effecten op duurzaamheid (PAI-indicatoren) uit gedelegeerde verordening 2022/1288. Op dit moment is nog niet al deze informatie voor al onze beleggingen beschikbaar of is het niet beschikbaar tegen acceptabele kosten. Bovendien moeten wij deze informatie dan ook verzamelen voor vermogensbeheerconcepten waarbij geen rekening gehouden wordt met ongunstige effecten. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op dit gebied monitoren en als er meer (betaalbare) informatie beschikbaar is, zullen wij onze keuze heroverwegen.

l

Duurzaamheidsinformatie NNEK Vermogensbeheer en NNEK Vermogensbeheer Curvo

Europese regelgeving SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is in 2019 vastgesteld en heeft als doel het bevorderen van integratie van duurzaamheidsfactoren en beleggers hierover te informeren. De Europese commissie streeft openheid na over deze duurzaamheidsfactoren en is van mening dat deze openbaarmakingsregels nodig zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen behalen en een positieve bijdrage leveren aan andere sociale en milieufactoren.

Hieronder leest u hoe het NNEK Maatschappelijk verantwoord-beleid van toepassing is op de vermogensbeheerconcepten NNEK Vermogensbeheer, NNEK Portefeuillebeheer en NNEK Vermogensbeheer Curvo.

Intro

Europese regelgeving SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is in 2019 vastgesteld en heeft als doel het bevorderen van integratie van duurzaamheidsfactoren en beleggers hierover te informeren. De Europese commissie streeft openheid na over deze duurzaamheidsfactoren en is van mening dat deze openbaarmakingsregels nodig zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen behalen en een positieve bijdrage leveren aan andere sociale en milieufactoren.

Samenvatting

NNEK heeft momenteel drie vermogensbeheerconcepten waarop het NNEK Maatschappelijk verantwoord beleid van toepassing is. Al hetgeen hier is beschreven geldt dus zowel voor het concept NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer. Voor de volledigheid heeft NNEK wel voor alle drie de concepten een eigen Annex II opgesteld die inhoudelijk gelijk is. De Annex van NNEK Vermogensbeheer , NNEK Portefeuillebeheer en NNEK Vermogensbeheer Curvo zijn alledrie onderaan in de footer te vinden. Tevens zult u de Annexen aantreffen in de desbetreffende Vermogensbeheerovereenkomsten.

De beleggingsconcepten NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer bevorderen ecologische en/of sociale kenmerken, maar het beleggingsbeleid verbindt zich niet tot duurzame beleggingen in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 (‘SFDR’), en ook niet tot het beleggen in economische activiteiten die volgens de Taxonomieverordening (EU 2020/852) als “ecologisch duurzaam” worden aangemerkt.

Het uitgangspunt van het Maatschappelijk verantwoord beleid is dat NNEK het beleggen in bedrijven die onacceptabel gedrag vertonen en de planeet en mens slechter achterlaten, wil vermijden. Daarbij worden de kenmerken ‘het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering’ en ‘verbetering op het gebied van sociale thema’s en van arbeidsomstandigheden’ gepromoot. De beleggingsconcepten NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer beleggen voor minimaal 90% in beleggingen die zijn afgestemd op deze ecologische en/of sociale kenmerken.

Voor het beleggingsconcept NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer geldt dat er bij alle drie de vermogensbeheerconcepten belegt wordt in beleggingsfondsen van derden. De fondsbeheerders van deze beleggingsfondsen moeten de UNPRI hebben ondertekent. Daarnaast vermijdt NNEK zoveel als mogelijk investeringen in fondsen die op hun beurt in bedrijven investeren die betrokken zijn bij de productie van tabak of controversiële wapens, of betrokken zijn bij productie/winnen van thermische steenkool. NNEK sluit verder het investeren uit in fondsen die op hun beurt investeren in bedrijven die de normen van het United Nations Global Compact (UNGC) overschrijden. De UNGC is een wereldwijd duurzaamheidsinitiatief dat bedrijven oproept om 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie na te leven. Tot slot volgen alle fondsen die NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer selecteren, praktijken op het gebied van goed bestuur.

De beleggingen binnen NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer worden periodiek gescreend op naleving van de ESG-criteria. Daarnaast controleert NNEK ieder kwartaal of er overtreders van de UNGC in de fondsen zitten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van data die wordt aangeleverd door Morningstar/Sustainalytics en MSCI. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, zal er van tijd tot tijd overleg gepleegd worden met de fondsbeheerders waarin geïnvesteerd wordt en ook met de externe dataleveranciers.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit houdt in dat alledrie de vermogensbeheerconcepten ecologische en/of sociale kenmerken promoot, maar geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Dit product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

 • Het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering
 • Verbetering op het gebied van sociale thema’s en van arbeidsomstandigheden

NNEK heeft geen referentiebenchmark aangewezen voor het verwezenlijken van deze ecologische en/of sociale kenmerken.

Beleggingsstrategie

Zoals in de samenvatting al kort is uitgelegd, is het uitgangspunt van het Maatschappelijk verantwoord beleid dat NNEK het beleggen in bedrijven die onacceptabel gedrag vertonen en de planeet en mens slechter achterlaten, wil vermijden. Tevens is het duidelijk dat NNEK belegt in fondsen van derden.

De bedrijven en overheden waarin NNEK via de fondsen van derden belegt, worden vervolgens beoordeeld op drie factoren: Environmental (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (goed bestuur). NNEK selecteert fondsen vervolgens op basis van de classificaties ‘niet maatschappij bewust’, ‘ESG beleggingsfonds’ of ‘impact beleggingsfonds’. Voor fondsen die enkel beleggen in Europese staatsobligaties, hanteert NNEK het uitgangspunt dat deze fondsen kwalificeren als een ‘ESG beleggingsfonds’, ook als er niet expliciet duurzaamheidscriteria worden meegenomen in het selectieproces van dat fonds. De argumentatie hierachter is dat NNEK vastgesteld heeft dat Eurolanden op globale schaal hoog scoren in de SDG-ranking.

NNEK streeft ernaar minimaal 90% procent van de strategieën te laten bestaan uit ESG beleggingsfondsen en/of impactfondsen. NNEK vermijdt zoveel als mogelijk investeringen in fondsen die op hun beurt in bedrijven investeren die betrokken zijn bij de productie van tabak of controversiële wapens, of betrokken zijn bij productie/winnen van thermische steenkool. NNEK monitort de fondsen waarin zij investeert op dergelijke beleggingen. Voor de monitoring gebruikt NNEK externe onafhankelijke dataproviders als MSCI en/of Morningstar. Wanneer een fonds voor meer dan 1% investeert een van deze categorie beleggingen, dan levert dit een signaal op. Wanneer NNEK op basis van haar monitoring constateert dat een in haar strategieën geselecteerd fonds meer dan 1% van het fondsvermogen heeft geïnvesteerd in een bedrijf(ven) die betrokken zijn bij of de productie van tabak of de productie van controversiële wapens of de winning/productie van thermische steenkool, dan gaat NNEK met de betreffende fondsmanager in gesprek ten aanzien van deze overschrijding. NNEK zal de fondsmanager vragen een toelichting te geven op deze, op basis van de monitoring van NNEK geconstateerde, overschrijding. Wanneer NNEK zich kan vinden in de toelichting van de fondsmanager zal NNEK blijven investeren in dit fonds. Wanneer NNEK zich niet kan vinden in de toelichting van de fondsmanager zal NNEK de fondsmanager hiervan op de hoogte stellen en aangeven dat wanneer de overschrijding niet teruggedrongen wordt, NNEK kan besluiten niet langer in het fonds te investeren.

NNEK sluit het investeren uit in fondsen die op hun beurt investeren in bedrijven die niet de normen van het United Nations Global Compact (UNGC) naleven. De UNGC is een wereldwijd duurzaamheidsinitiatief dat bedrijven oproept om 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie na te leven. NNEK monitort de fondsen waarin zij investeert op het naleven van de UNGC-principes. Voor de monitoring gebruikt NNEK externe onafhankelijke dataproviders als MSCI en/of Morningstar. Wanneer een fonds de UNGC-principes niet naleeft, dan levert dit een signaal op. In het geval dat NNEK op basis van haar monitoring een signaal krijgt, neemt NNEK daarover contact op met de betreffende fondsmanager. Het zou zo kunnen zijn dat een fondsmanager een ander mening heeft over het niet-naleven van een UNGC-principes dan de door NNEK gebruikte dataproviders. Wanneer NNEK zich kan vinden in de toelichting van de fondsmanager zal NNEK blijven investeren in dit fonds. Wanneer NNEK zich niet kan vinden in de toelichting van de fondsmanager zal NNEK de fondsmanager hiervan op de hoogte stellen en aangeven dat wanneer het fonds zich niet alsnog aan de UNGC-principes gaat houden, NNEK kan besluiten niet langer in het fonds te investeren. De fondsbeheerders moeten verder de Principles for Responsible Investment (UNPRI) hebben ondertekent. Ook moeten de fondsbeheerders een vorm van engagement toepassen, bijvoorbeeld door de dialoog aan te gaan met bedrijven en overheden en door te stemmen met duurzaamheid als uitgangspunt op aandeelhoudersvergaderingen. De fondsbeheerder van een door NNEK gekozen fonds is tot slot verantwoordelijk voor de controle of de in het fonds gekozen bedrijven, zich houden aan de praktijken op het gebied van goed bestuur. NNEK monitort op haar beurt periodiek de fondsbeheerder of zij haar controle in bedrijven in het fonds, en of zij zich houden aan de praktijken op het gebied van goed bestuur, goed uitvoert.

Aandeel beleggingen

Zoals hierboven beschreven geldt voor alle drie de vermogensbeheerconcepten dat er minimaal 90% belegt wordt in beleggingen die afgestemd zijn op de ecologische en sociale kenmerken van de beleggingsstrategie. Maximaal 10% bestaat uit beleggingen in artikel 6 SFDR producten, die geen specifieke duurzaamheidscriteria bekend hebben gemaakt. Voor deze beleggingen geldt wel dat de fondsbeheerders de UNPRI moeten hebben ondertekend en dat het fonds geen bedrijven bevat die de UNGC-principes overtreden.

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De beleggingen voor alle drie de vermogensbeheerconcepten worden periodiek gescreend op naleving van de ESG-criteria. Daarnaast controleert NNEK ieder kwartaal of er overtreders van de UNGC in de fondsen zitten. Er kan besloten worden om afscheid te nemen van een fonds met overtreders, of er wordt besloten diepgaandere vragen aan het fonds te stellen. Indien het antwoord op de verdiepingsvragen niet in lijn is met wat NNEK met haar beleggingen beoogt, wordt het fonds alsnog uit de strategie gehaald. Is NNEK het wel eens met de uitleg van het fonds, dan legt zij het contact vast en vind er geen verdere actie plaats (het fonds kan dan dus potentieel in de asset mix blijven zitten).

Methodologieën

De volgende duurzaamheidsindicatoren (al eerder genoemd onder het kopje Beleggingsstrategie) worden gebruikt om te meten of de gepromote ecologische of sociale kenmerken binnen NNEK Vermogensbeheer en NNEK Vermogensbeheer Curvo worden behaald.

 • Percentage fondsbeheerders dat het United Nations Principle for Responsible Investing (UNPRI) heeft ondertekend.
 • Percentage van fondsen in de strategieën met een kwalificatie van artikel 8 SFDR product of hoger.
 • Percentage beleggingen van bedrijven in fondsen die beleggen in:
  • Controversiële wapens
  • Tabak
  • Thermische kool
 • Monitoring-signalen wanneer een fonds waarin NNEK investeert op haar beurt investeert in bedrijven die de UNGC-principes niet naleven.

Databronnen en -verwerking

Bij de monitoring en gebruikte methodologieën wordt mede gebruik gemaakt van data afkomstig van Morningstar/Sustainalytics en MSCI.

Methodologische en databeperkingen

Op dit moment is de data die NNEK van externe partijen ontvangt niet altijd consistent met de wijze waarop het beleggingsfonds de data interpreteert. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, zal er van tijd tot tijd overleg gepleegd worden met de fondsbeheerders en externe dataleveranciers waarin geïnvesteerd wordt. Door op deze manier de kwaliteit van de data te bewaken, is de databeperking zoals hieronder weergegeven, niet van invloed op de wijze waarop de gepromote ecologische en sociale kenmerken binnen NNEK Vermogensbeheer en NNEK Vermogensbeheer Curvo kunnen worden behaald.

De algemene databeperking omvat, maar is niet beperkt tot: onjuiste en/of inconsistente data. De door externe partijen verzamelde data kan afwijken van de door de fondsbeheerder gepubliceerde data.

Due diligence

NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer vermijden zoveel als mogelijk investeringen in fondsen die op hun beurt in bedrijven investeren die betrokken zijn bij de productie van tabak of controversiële wapens, of betrokken zijn bij productie/winnen van thermische steenkool. NNEK sluit verder het investeren uit in fondsen die op hun beurt investeren in bedrijven die de normen van het United Nations Global Compact (UNGC) niet naleven. De UNGC is een wereldwijd duurzaamheidsinitiatief dat bedrijven oproept om 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie na te leven. Tot slot moet iedere fondsbeheerder de UNPRI hebben ondertekend. Door dit selectiebeleid strikt toe te passen kan worden voldaan aan de ecologische en sociale kenmerken die het product promoot en houdt NNEK zich aan haar opgestelde Maatschappelijk verantwoord beleid.

Engagementbeleid

Er wordt binnen NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer geen engagementbeleid gevoerd op de sociale en ecologische kenmerken die alle drie de vermogensbeheerconcepten promoten. Wel controleert NNEK of de fondsbeheerder een engagementbeleid heeft opgesteld en toepast.

Aangewezen referentiebenchmark

Voor alle drie de vermogensbeheerconcepten wordt geen gebruik gemaakt van een benchmark voor het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken die NNEK Vermogensbeheer, NNEK Vermogensbeheer Curvo en NNEK Portefeuillebeheer promoten.

  Neem contact met mij op

  Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.