Skip to main content

Aan het begin van een nieuw jaar blikt ons beleggingsteam terug op wat er zich op de financiële markten heeft afgespeeld. Daarnaast maken ze een inschatting van wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Helaas ontkomen we er niet aan om vaktermen te gebruiken, dus de tekst is hier en daar wat technisch. Heeft u vragen over de inhoud van dit bericht? Neem dan contact op met uw adviseur.

Terugblik op 2021

Voor 2021 ging men uit van een positief scenario met een krachtig economisch herstel. Begin dat jaar werd al rekening gehouden met oplopende inflatie aan het einde van 2021. De verwachting toen was dat dit scenario een mooi vooruitzicht zou zijn voor aandelen en een wat minder goed vooruitzicht voor obligaties. Maar niemand had de werkelijk behaalde en relatief hoge rendementen op de financiële markten verwacht, laat staan goed voorspeld.

Aandelen (wereldwijd: MSCI World in euro’s) stegen met ruim 27%. Regionaal gezien leverde de Verenigde Staten het beste rendement op. Energie, informatie-technologie, financials en onroerend goed bleken de best presterende sectoren.

Voor obligaties was 2021 een lastig jaar. Meer en meer werd duidelijk dat overheden en centrale banken hun noodsteunpakketten zouden gaan afbouwen. Europese en Amerikaanse staatsobligaties lieten zelfs negatieve rendementen zien.

Het krachtige herstel van de economie zorgde er nog wel voor dat high yield-obligaties een licht positief rendement hadden. High yield-obligaties zijn bedrijfsobligaties die een relatief hogere rentevergoeding uitbetalen, maar tegenover het aantrekkelijke rendement een relatief lagere kredietwaardigheid hebben. Dit komt tot uiting in een krediet-rating. Hoe lager de rating, hoe hoger de kans op het niet uitkeren van de rente-coupon of, in het ergste geval, het niet kunnen terugbetalen van de hoofdsom. De onderneming is dan failliet of ‘in default’.

Inflation-linked obligaties profiteerden van de opgelopen inflatie. Een inflation-linked obligatie, ook wel inflatiegerelateerde obligatie, is een obligatie waarvan zowel de rente-coupons als de hoofdsom gekoppeld zijn aan een inflatie-index. Doordat de hoofdsom en rente-coupons worden verhoogd bij een stijgende inflatie, bieden inflatie-gerelateerde obligaties direct bescherming tegen een stijgende inflatie.

Wat zijn de verwachtingen voor 2022?

De Amerikaanse 19de-eeuwse schrijver Mark Twain schreef toen al: voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. Wij zullen ons dan ook niet aan voorspellingen wagen. Wel kunnen we in verschillende scenario’s denken, maar ook dit blijven uiteindelijk verwachtingen die heel anders kunnen uitpakken. We stellen drie scenario’s op basis van verwachtingen van analisten en andere beleggingsspecialisten. Natuurlijk zijn er veel meer scenario’s te bedenken, maar we houden het nu bij:

 • Meest verwachte scenario: Basisscenario
  In 2022 blijft de wereldeconomie groeien, maar wat minder krachtig als in 2021. De aangekondigde afbouw van de noodsteunpakketten, is daar de belangrijkste oorzaak van. Vooral de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft duidelijk gemaakt om aankoopprogramma’s terug te schroeven en rentes te zullen verhogen, mede om de inflatiedruk wat af te remmen. De verwachting is dat die inflatiedruk in de loop van 2022 wat zal afnemen. De Europese centrale bank (ECB) lijkt zich wat terughoudender op te stellen als het gaat om het afbouwen van aankoopprogramma’s en het verhogen van rentes. Het is nu nog onzeker of de ECB in 2022 één of meerdere renteverhogingen doorvoert. Financiële markten houden in 2022 rekening met een negatieve reële rente (of hooguit tijdelijk net boven 0%) in Europa en verwachten een (gematigde) positieve winstgroei bij bedrijven. In dit basisscenario is de verwachting dat aandelen beter renderen dan obligaties, waarbij bedrijfs- of high yield-obligaties op hun beurt iets beter renderen dan staatsobligaties. In dit scenario liggen de beleggingsrendementen op aandelen naar verwachting wat lager dan in 2021, met als belangrijkste reden de fors opgelopen waardering van aandelen sinds de koersstijgingen vanaf maart 2020.
 • Negatief scenario: Stagflatie
  In dit —meest ongunstige— scenario valt economische groei tegen en zet niet door, en blijft inflatie doorstijgen. De oorzaak hiervan is te vinden in nieuwe virusvarianten waartegen vaccins minder goed werken, en die leiden tot nieuwe lockdowns. In bepaalde delen van de economie, denk aan de chipsector, houden de tekorten aan. Dit leidt tot verder oplopende inflatie, hetgeen centrale banken kan doen beslissen tot renteverhogingen. Een combinatie van een stagnerende economie met stijgende inflatie staat bekend als stagflatie. In zo’n scenario zullen de winsten van bedrijven teruglopen en zal dat terug te zien zijn in de koersen van aandelen. Aandelen hebben relatief de slechtste vooruitzichten in een scenario van stagflatie. Koersen zullen (veel) minder hard stijgen dan in 2021, of kunnen zelfs dalen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat beleggers ‘vluchten’ in staatsobligaties, ondanks het lage of zelfs negatieve rendement. Een vlucht naar meer risicovolle bedrijfs- of high yield-obligaties is dan ook minder waarschijnlijk.
 • Positief scenario: Aanhoudende hoge groei
  In dit —meest gunstige—  scenario is de verwachting dat de economische groei even hoog of zelfs hoger zal zijn dan in 2021. Consumptie en investeringen zullen sterk toenemen vanwege de nog steeds lage (of zelfs negatieve) rentes. De coronaepidemie komt onder controle  en de opluchting daarover is zo groot  dat consumenten hun extra gespaarde geld gaan uitgeven en minder gaan sparen. Toenemende vraag naar producten en diensten leidt er ook toe dat bedrijven meer investeren in nieuwe capaciteit en dat de lonen iets toenemen. Inflatie zal wel verder oplopen, maar blijft beheersbaar. Tegelijkertijd zullen bedrijfswinsten ook stevig doorstijgen. Centrale banken kunnen rentes wel verhogen, om oververhitting van de economie tegen te gaan.  De oplopende rente in dit scenario is niet goed voor de rendementen van obligaties en dan met name niet voor die van de langlopende staatsobligaties. Beleggers kiezen dan eerder voor bedrijfs- of high yield-obligaties, die wat meer van het gunstige economische klimaat profiteren. Aandelen zullen net als in 2021 positief renderen. Beleggers zullen in zo’n scenario meer voorkeur hebben voor waarde-aandelen en cyclische aandelen kiezen boven dan voor groeiaandelen.

Rendementsprognose NNEK 2022

De rendementsprognose is een indicatie van het jaarlijks te verwachten nettorendement (het rendement na aftrek van alle kosten) op basis van een lange termijn beleggingshorizon. Dit betekent wanneer u gedurende een lange periode belegt, de rendementen per jaar onderling (flink) kunnen verschillen, maar u gemiddeld over de gehele periode per jaar het prognoserendement mag verwachten.

In de tabel hieronder gaat het om prognoses. Deze prognoses geven een indicatie, maar geen garantie voor toekomstige resultaten. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een belegging met een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van elke strategie is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille. De prognose is gebaseerd op resultaten uit het verleden.

Strategie Behaald rendement in 2021 Basisscenario: Prognose rendement Negatief scenario:

Neerwaarts risico

Positief scenario:

Opwaarts risico

Beleggingshorizon
Zeer Defensief 2,6% 0,9% -5,70% 7,50% < 5 jaar
Defensief 5,9% 2,0% -9,20% 13,20% 5 tot 7 jaar
Neutraal 9,6% 3,4% -13,80% 20,60% 7 tot 9 jaar
Offensief 14,3% 4,6% -17,80% 27,00% 9 tot 12 jaar
Zeer Offensief 21,5% 6,4% -24,20% 37,00% > 12 jaar

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 • Neerwaarts risico: 2,5% kans dat dit rendement of minder wordt behaald in 2022.
 • Opwaarts risico: 2,5% kans dat dit rendement of hoger wordt in 2022.

Er is dus 95% kans dat het rendement in 2022 binnen de bandbreedte van het neerwaarts en opwaarts risico zal vallen.

Het blijven verwachtingen

Analisten en andere beleggingsspecialisten zien het basisscenario als het meest kansrijke. Het blijven natuurlijk verwachtingen: Onverwachte gebeurtenissen (positief of negatief) kunnen van grote invloed zijn. Het opstellen van scenario’s en het maken van inschattingen voor de financiële markten is dan ook niet makkelijk. Staar u daarom niet blind op onze verwachtingen en scenario’s.

Scenario-denken geeft ons enig houvast bij het bepalen van onze visie en beleggingsbeleid. Wanneer de wereld om ons heen verandert, verandert ons denken mee. Dat is iets anders dan steeds van koers veranderen bij onverwachte marktbewegingen of in een periode van een negatief scenario. Juist op die momenten is het belangrijk dat beleggers in een strategie beleggen die passend voor hen is, rustig blijven en geen op emoties gebaseerde beslissingen nemen.

Hoe de financiële markten uiteindelijk werkelijk presteren in 2022, weten we pas als we begin 2023 terugblikken.

  Neem contact met mij op

  Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.